Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

Co należy spełnić by uzyskać certyfikat?

Image

Informacje dla osób ubiegających się po raz pierwszy o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Aby przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu

– kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł)

Image
Image

Informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na podstawie zwolnienia  z egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu

– kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł)

– wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów

oraz:

– dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,

– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata

– lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).

Image
Image
Image

Informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Aby przystąpić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz uzyskać zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu

– kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł) oraz za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony)

– wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów

oraz:

– dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,

– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata

– lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23, 868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).

UWAGA: Kandydat nie jest zwolniony z pisemnego rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

Image
Image
Image

Informacje dla osoby będącej obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przystępującej do egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu

– wypełnione oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

– kopię karty pobytu

– kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł)

Image
Image
Image

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu poprawkowego.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu:

– podanie o egzamin poprawkowy

– kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500 zł)

Image
Image

Wszystkie wpłaty dotyczące certyfikatu prosimy kierować na poniższy numer konta

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

Koszt Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika700 zł

OSK LIDER

Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową, która przybliży Państwu sylwetkę Ośrodka Szkolenia Kierowców LIDER.

Na stronie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez Nas kursów, szkoleń i wykładów.

Edwin Adamowicz
Kierownik OSK LIDER

Kontakt

+48 509 441 442 Biuro Lider
tychy.osklider@gmail.com

Zapraszamy na nasz Funpage na Facebooku
facebook.com/LiderTychy